Blaubart

2004 | Porta Theatre

Written by Dea Loher
Directed by Yorgos Lanthimos

With Amalia Moutousi, Maria Panouria, Christos Passalis.